МИЕ: Местната власт да припознае туристическите информационни центрове като партньор

11.06.2014

Фотография

Източник:Moreto.net

  

Туристическите информационни центрове са важен източник на информация за местния бизнес и организации в туризма, както и партньор на държавата в разработване на политики за привличане и задържане на посетители в региона и тяхното качествено обслужване. Свързани в мрежа, която функционира на база единни стандарти, те ще повишат информираността на потребителите за различни туристически места и продукти, ще съдействат за увеличаване на търсенето и постигането на по-висока удовлетвореност от туристическото преживяване, както и за подобряване привлекателността на утвърдени или по-слабо известни дестинации в България. Това е основният извод, който направи Мария Иванова, директор Дирекция „Туристическа политика” в Министерството на икономиката и енергетиката, при представяне днес на резултатите от изпълнението на проект: „Създаване на мрежа от туристически информационни центрове, функционираща въз основа на единни стандарти”. Като ръководител на проекта тя призова местната власт да припознае ТИЦ-овете като партньор и да съдейства за превръщането им в един от основните инструменти за реализиране на политика за устойчиво развитие на туризма в страната.

Проектът: „Създаване на мрежа от туристически информационни центрове, функционираща въз основа на единни стандарти” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване ”. Той е на стойност 531 хил. лева и приключва на 11 юли т.г.

По време на изпълнението му са създадени единни насоки и стандарти за статута, организацията и дейността на Туристическите информационни центрове (ТИЦ), както и предпоставки за свързването им в национална мрежа.